Бизнес Портал е регистър за бизнес субекти или каталог на български фирми.

Бизнес Портал е част от ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ООД

Дейността ни е свързана с комуникации и IT технологии.

Във ваша полза предлагаме и следните услуги:

  • Публикуване на информация за Вашата фирма или организация,
  • Публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър и в нашия специализиран информационен портал,
  • Учредяване, регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, сдружения, фондации както и последващи консултации във връзка с дейността им;
  • Консултации в избора на правно-организационна форма на търговец;
  • Регистрация на последващи промени във вече учредени ЕТ, ООД, ЕООД;
  • Прехвърляния на дружествени дялове от търговски дружества;
  • Преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на дружества;
  • Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
  • Сделки с търговски предприятия;
  • Изработване на всякакъв вид уеб сайтове,

Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания, както и изготвяне на всички необходими документи в тази връзка.